top of page

Algemene Voorwaarden FairSights

FairSights' Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van consultancy opdrachten en executive programma’s

 

1 Algemeen

De Algemene Voorwaarden van Fairsights B.V. (hierna: FairSights) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, activiteiten, programma’s, offertes en overeenkomsten tussen FairSights en cliënten of hun juridische opvolgers.

 

2 Basis voor offertes

Offertes van FairSights zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de cliënt is aangeleverd. De cliënt staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor het opzetten en uitvoeren van de opdracht heeft verstrekt. FairSights zal de afgesproken diensten en programma’s naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’; op voorhand kunnen geen garanties van het beoogde resultaat worden verstrekt.

 

3 Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens het aangegeven tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die FairSights nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Als FairSights daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax en/of internetaansluiting.

4 Betrokkenheid van derden bij het uitvoeren van de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij het uitvoeren van de opdracht door de opdrachtgever of FairSights geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

5 Personeel

5.1 Wijzigingen in FairSights’ team

FairSights kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het consultancy team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten consultancy diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Wijzigingen in het consultancy team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met FairSights plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van elkaars personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na de beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

 

6 Tarieven en kosten van de opdracht

De offerte geeft aan of in de tarieven en de daarop gebaseerde inschatting van de kosten secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere aan de opdracht gebonden kosten zijn begrepen. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze in overleg met de opdrachtgever worden berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die FairSights noodzaakt tot het aanpassen van tarieven of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, worden aan de cliënt doorberekend. De vergoedingen bevatten geen rentekosten, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

 

7 Betalingsvoorwaarden

De vergoeding en kosten zoals beschreven in artikel 6 worden gefactureerd zoals in de offerte is aangegeven. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan FairSights met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Komt de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet na of schiet hij op andere een of andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

8 Wijziging van de opdracht of meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoeding of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal FairSights dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of uitvoering van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal FairSights de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vereist. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het consultancy team worden beïnvloed door tal van andere factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die FairSights verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. FairSights kan daardoor niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen dient de opdrachtgever FairSights hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van FairSights, dan zal deze daaraan medewerking verlenen. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft FairSights vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

FairSights mag van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van FairSights onttrekken of FairSights niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

FairSights behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

11 Intellectuele eigendom van aanbevelingen, notities en andere geschreven documenten en programma’s

Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het onderzoeksresultaat of advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van FairSights. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van FairSights.

De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

 

12 Vertrouwelijkheid

FairSights is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal FairSights alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van FairSights aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van FairSights, de gebruikte methodologie en dergelijke, dan wel de rapportage van FairSights ter beschikking stellen.

 

13 Privacy

De manier waarop FairSights omgaat met door opdrachtgevers en anderen verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

 

14 Aansprakelijkheid

FairSights is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door FairSights van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het doen van onderzoek, het uitbrengen van adviezen en het verlenen van diensten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat FairSights voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

 

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

Opdrachtgevers vrijwaren FairSights voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun rechten in door FairSights ter beschikking gestelde informatie. FairSights is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin van het woord. FairSights is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens en resultaten.

 

FairSights is niet aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in (mondeling en/of schriftelijk) instructiemateriaal en cases, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

15 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

16 Geschillenregeling

Ingeval van geschillen, die betrekking hebben op een door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van de partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

 

Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 

17 Executive programma’s

Op al onze overeenkomsten aangaande executive programma’s gelden in aanvulling op en zijn deel van de Algemene Voorwaarden van FairSights zoals hiervoor beschreven en op onderdelen ter vervanging waar voorwaarden hieronder afwijken. Daar waar in het voorgaande ‘opdrachtgever’ stond kan hiervoor in voorkomende gevallen ook ‘deelnemer’ worden gelezen. Door aanmelding aanvaardt een opdrachtgever of deelnemer aan een van onze open programma’s de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien een opdrachtgever zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht de opdrachtgever zich deze voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen.

 

17.1 Programmaprijzen

Alle genoemde programmaprijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. FairSights is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen. In geval van een open inschrijving zijn lesmateriaal (tenzij anders vermeld), koffie, thee, frisdranken en een lunch inbegrepen in de prijzen.

 

17.2 Betalingen

Facturen dienen in principe voor aanvang van de cursus te worden voldaan doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van overmaking ten gunste van de op de factuur vermelde bankrekening. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd. Alle kosten die FairSights moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer.

 

17.3 Annulering

FairSights heeft het recht aanmeldingen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of zonder opgave van reden niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien naar het redelijk oordeel van FairSights een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen in dat geval naar rato van het programmaverloop worden terugbetaald.

 

FairSights heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een programma verhinderen, op enige wijze de reputatie en goodwill van FairSights en haar medewerkers schaadt, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard van verdere deelneming aan het programma uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding voor de opleiding of adviesdienst onverlet.

 

Een opdrachtgever of deelnemer, indien consument, heeft het recht een overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na de dag dat de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht), tenzij in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Gebruikmaken van dit herroepingsrecht kan door het sturen van een email aan FairSights.

 

Annuleren van een programma door een opdrachtgever of deelnemer kan uitsluitend schriftelijk (post of email) geschieden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van FairSights Annuleren is kosteloos tot vier weken voor de startdatum van een programma, waarbij de ontvangstdatum van de brief of mail als annuleringsdatum geldt. Daarna is tot twee weken voor de startdatum 50% van de programmaprijs verschuldigd en bij annulering daarna is een deelnemer de volledige programmaprijs verschuldigd. Kan een deelnemer om wat voor reden dan ook niet komen, dan kan altijd een vervanger aan het programma meedoen.

 

17.3 Copyright en intellectueel eigendom instructiemateriaal

Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door, of namens FairSights vervaardigde Instructiemateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met programma, berust bij FairSights en/of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door FairSights vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Instructiemateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van FairSights niet toegestaan om instructiemateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins dan wel aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

bottom of page