top of page

Privacyverklaring.

Dit is de privacyverklaring van FairSights B.V., Veemarktkade 8, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch in Nederland (hierna ook ‘FairSights’ en ‘wij’). Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van iedereen die onze website bezoekt of contact met ons heeft. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, wilt u gebruik maken van uw in deze verklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of wilt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0) 85 0020 864 of via info@fairsights.com. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u dat ook doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitspersoonsgegevens.nl.

 

FairSights en de consultants die de opdracht uitvoeren zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en natuurlijk de regels naleven die voortvloeien uit de AVG.

 

Verwerken Persoonsgegevens

Consultancy dossier. Bij een consultancy opdracht verwerkt FairSights de persoonsgegevens die opdrachtgevers aan ons verstrekt. Hieronder vallen contactgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en persoonsgegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Afhankelijk van het onderwerp van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

 

Facturering. Bij het verstrekken van een opdracht verwerkt FairSights ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die wij verrichten. Naast contactgegevens gaat het daarbij de bankrekeningnummers en eventuele andere betalingsgegevens van de partij(en) die zorgdragen voor de kosten van de consultancy opdracht.

 

Contact. Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per mail of via de telefoon verwerkt FairSights de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt.

 

Analyse websitebezoekers. Deze site gebruikt Google Analytics om met behulp van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Hierdoor wordt ook (een deel van) het IP-adres van bezoekers opgeslagen. Zie voor meer informatie onze Terms & Disclaimer.

 

Gebruik Persoonsgegevens

Consultancy opdracht. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van een opdracht. Omdat daarbij gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt kunnen worden gedurende de uitvoering van de opdracht (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij om toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. Partijen geven deze toestemming als ze mondeling of schriftelijk opdracht geven voor een consultancy project. Ze hebben daarbij altijd het recht om hun toestemming weer in te trekken maar dit kan consequenties hebben voor de uitvoering van de opdracht door FairSights.

 

Facturering. De betalingsgegevens die partijen aan FairSights hebben verstrekt, gebruiken wij om onze werkzaamheden in het kader van de consultancy opdracht te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomsten die de opdrachtgevers met ons sluiten uit te voeren.

 

Contact. De contactgegevens die opdrachtgevers aan FairSights verstrekken, gebruiken wij om contact met hen op te nemen wanneer dat nodig is. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Nieuwsbrief. FairSights gebruikt verstrekte e-mailadressen verder om af en toe nieuwsbrieven te versturen over onze dienstverlening of als onderdeel van een gratis of betaald abonnement. Bij partijen die een opdracht aan ons hebben verstrekt is sprake van een zogenaamde ‘bestaande klantrelatie’ en sturen wij nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Degenen die nooit eerder gebruik hebben gemaakt van onze diensten maar op een andere wijze met ons in contact zijn gekomen (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag) vragen wij eerst om toestemming om nieuwsbrieven te versturen voordat wij dit doen.

 

Analyse websitebezoekers. De gegevens die FairSights verzameld over de bezoekers van onze website gebruiken wij alleen om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website. Wij bewaren de gegevens geanonimiseerd.

 

Bewaren Persoonsgegevens 

Consultancy dossier. FairSights bewaart klantspecifieke data, inclusief persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in principe gedurende twintig jaar nadat de opdracht is afgesloten, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij gegevens langer dan twintig jaar als bijvoorbeeld betrokken partijen bezwaar maakt tegen de verjaringstermijn of FairSights vindt dat het gerechtvaardigd is om de gegevens langer te bewaren.

 

Administratie. FairSights bewaart de facturen en bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen zijn vermeld, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Overige contactgegevens. FairSights bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij betrokken partijen bij ons eerder een verzoek indienen om deze te verwijderen.

 

Analyse websitebezoekers. De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard conform de standaardinstellingen van Google Analytics.

 

Delen Persoonsgegevens

De gegevens van bij een opdracht betrokken personen en partijen worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die FairSights en de betrokken consultant verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT providers. Daarnaast geeft FairSights de betalingsgegevens die partijen ten behoeve van de facturering aan ons verstrekken, door aan het accountantskantoor die onze financiële administratie en verslaglegging verricht. FairSights heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

 

FairSights verstrekt verkregen persoonsgegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan justitie of politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Advertenties

Advertenties die op onze sites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Deze cookies laten de advertentieserver toe om uw computer te herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om zo niet-persoonlijke identificatie-informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken, onder andere, gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze het meest interessant voor u zullen zijn. Dit privacybeleid dekt niet het gebruik van cookies door adverteerders.

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien selecteren wij onze ICT providers eveneens op dezelfde veiligheidsmaatregelen.

 

Rechten Betrokkenen

Alle partijen waarvan FairSights persoonsgegevens bewaart heeft de volgende rechten als het om hun persoonlijke gegevens gaat:

  1. Recht op inzage in eigen persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

  2. Recht op rectificatie van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.

  3. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking en/of, in bepaalde gevallen, het recht op beperking daarvan.

  4. Recht om, in bepaalde gevallen, eigen persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

  5. Recht om persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te krijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen naar artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het hiervoor genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Soms kan er iets veranderen in de persoonsgegevens die FairSights verwerkt of in relevante wet- en regelgeving. Wij kunnen in dat geval deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen plaatsen we een melding op onze website en/of brengen u per e-mail op de hoogte van wijzigingen.

bottom of page