top of page

Algemene Voorwaarden Executive Programma's

Op al onze overeenkomsten aangaande executive programma’s gelden in aanvulling op en zijn deel van de Algemene Voorwaarden van FairSights zoals hier beschreven en op onderdelen ter vervanging waar voorwaarden hieronder afwijken. Daar waar in het voorgaande ‘opdrachtgever’ stond kan hiervoor in voorkomende gevallen ook ‘deelnemer’ worden gelezen. Door aanmelding aanvaardt een opdrachtgever of deelnemer aan een van onze open programma’s de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien een opdrachtgever zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht de opdrachtgever zich deze voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen.

 

17.1 Programmaprijzen

Alle genoemde programmaprijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. FairSights is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen. In geval van een open inschrijving zijn lesmateriaal (tenzij anders vermeld), koffie, thee, frisdranken en een lunch inbegrepen in de prijzen.

 

17.2 Betalingen

Facturen dienen in principe voor aanvang van de cursus te worden voldaan doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van overmaking ten gunste van de op de factuur vermelde bankrekening. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd. Alle kosten die FairSights moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer.

 

17.3 Annulering

FairSights heeft het recht aanmeldingen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of zonder opgave van reden niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien naar het redelijk oordeel van FairSights een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen in dat geval naar rato van het programmaverloop worden terugbetaald.

 

FairSights heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een programma verhinderen, op enige wijze de reputatie en goodwill van FairSights en haar medewerkers schaadt, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard van verdere deelneming aan het programma uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding voor de opleiding of adviesdienst onverlet.

 

Een opdrachtgever of deelnemer, indien consument, heeft het recht een overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na de dag dat de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht), tenzij in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Gebruikmaken van dit herroepingsrecht kan door het sturen van een email aan FairSights.

 

Annuleren van een programma door een opdrachtgever of deelnemer kan uitsluitend schriftelijk (post of email) geschieden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van FairSights Annuleren is kosteloos tot vier weken voor de startdatum van een programma, waarbij de ontvangstdatum van de brief of mail als annuleringsdatum geldt. Daarna is tot twee weken voor de startdatum 50% van de programmaprijs verschuldigd en bij annulering daarna is een deelnemer de volledige programmaprijs verschuldigd. Kan een deelnemer om wat voor reden dan ook niet komen, dan kan altijd een vervanger aan het programma meedoen.

 

17.3 Copyright en intellectueel eigendom instructiemateriaal

Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door, of namens FairSights vervaardigde Instructiemateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met programma, berust bij FairSights en/of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door FairSights vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Instructiemateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van FairSights niet toegestaan om instructiemateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins dan wel aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

bottom of page